Let op: van 2 juni t/m 6 juni 2022 bezoeken wij weer onze internationale toeleveranciers op zoek naar het allerbeste voor u. Orders worden uitgeleverd tot 31 mei en vanaf 8 juni 2022. Spanje: Bodega HERRERO in Rueda
[ERROR]

Art. 1 - Toepasselijkheid

Cavad’or is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 57357781. BTW nummer: NL002140775B14

Onderstaande Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u bij Cavad’or plaatst en zult plaatsen en alle daaruit voortvloeiende leveringen door Cavad’or.
Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn gepubkiceerd op de website en aldaar raadpleegbaar. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cavad’or en een afnemer, behoudens indien en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Cavad’or, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Art. 2 - Overeenkomsten, offertes, prijscouranten en aanbiedingen

Alle aanbiedingen, prijscouranten en offertes, mondeling of schriftelijk, van Cavad’or zijn vrijblijvend en Cavad’or behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is, dan wel indien sprake is van publicatie- en of drukfouten

Art. 3 – Uitvoering van de overeenkomst c.q. bestelling

Cavad’or zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cavad’or het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Cavad’or is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Cavad’or is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Afnemer vrijwaart Cavad’or voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer of een derde toerekenbaar is.

Art.4 – Prijsregeling en betaling

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
De bestelling wordt uitgevoerd na ontvangst van uw betaling.

Betaling kan via bankoverschrijving op bankrekeningnummer (NL39 RABO) 0177 0288 15 t.n.v. Cavad’or. Een betaling door de afnemer van een door Cavad’or verzonden factuur geschiedt middels storting of overmaking op een door Cavad’or aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd. De door de bank aangegeven valutadag is bepalend voor de betalingsdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Cavad’or gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Cavad’or mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten, verpakkingsmateriaal en marktwerking.

Art.5 – eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Cavad’or verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending op u over.

Art.6 – Levering

Levering geschiedt af magazijn van Cavad’or.
Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Cavad’or deze bij hem aflevert of doet afleveren.
Indien de afnemer weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Cavad’or gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer.

Wanneer een bepaald jaartal van een product is uitverkocht, heeft Cavad’or het recht om het opvolgende jaartal van dit artikel als volwaardige vervanging van dit artikel te leveren.
Uw bestelling wordt op werkdagen bij u thuisbezorgd. Wij leveren niet op zaterdag en zondag. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is, nemen wij contact met u op over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
De door Cavad’or opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De minimale ordergrootte is 75 euro. Bijdrage aan de bezorging is € 8,50 incl. BTW per adres in geheel Nederland, ongeacht het bestelde aantal producten tenzij specifiek anders vermeld. Voor bestellingen van minder dan 75 euro of in afwijkende (geschenk)verpakkingen, gelden afwijkende nader door ons vast te stellen bezorgkosten. Neem contact met ons op via het contactformulier. Voor verzending buiten Nederland gelden andere verzendtarieven. Na uw bestelling nemen wij contact met u op over de definitieve verzendkosten.

In het geval dat u de bestelling zelf ophaalt bij ons Werkpand in Hoevelaken, komt de bijdrage aan bezorging te vervallen. Dit kan uitsluitend geschieden volgens afspraak en op vertoon van de bevestigingsmail. Bestellingen worden hier maximaal 10 werkdagen na besteldatum voor u gereserveerd.
Cavad’or is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deelleveringen geen zelfstandige waarde toekomt. Cavad’or is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Bij levering, op expliciet verzoek van de afnemer, op een andere dag dan overeengekomen, worden in principe ook de verzendkosten doorberekend aan de afnemer.

Art.7 – Aansprakelijkheid en retourneren

U heeft de verplichting om bij aflevering direct na te kijken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht dit niet het geval zijn, dient u Cavad’or daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de levering, schriftelijk (e-mail) en gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, geeft Cavad’or de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan Cavad’or te retourneren. U dient zich echter vooraf schriftelijk (per brief of mail) in contact te stellen met ons. Retourzendingen worden in dit geval slechts door ons geaccepteerd indien de verpakking inclusief het etiket van het product onbeschadigd is, het product niet is gebruikt, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Na ontvangst zal het retour te ontvangen bedrag dan (exclusief de door ons eerder gemaakte verzendkosten) aan u worden overgemaakt.

Art.8 – Bestellingen/ communicatie

Voor verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Cavad’or, dan wel tussen Cavad’or en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Cavad’or, is Cavad’or niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Cavad’or.

Art.9 – Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Cavad’or in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Cavad’or gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Cavad’or kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld.

Cavad’or is tevens niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Cavad’or kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Cavad’or tot aan dat moment te voldoen. Cavad’or is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cavad’or geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cavad’or niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Cavad’or of van derden daaronder begrepen. Cavad’or heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die verdere nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cavad’or zijn verbintenis had moeten nakomen.

Art. 10 – Diversen

Indien u aan Cavad’or schriftelijk opgave doet van een adres binnen Nederland, is Cavad’or gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Cavad’or schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Wanneer door Cavad’or gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Cavad’or deze Voorwaarden soepel toepast.

Cavad’or is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen(en) gebruik te maken van derden.

Cavad’or verwerkt uw persoonsgegevens om uw bestelling uit te kunnen voeren en om u te informeren over activiteiten, producten en diensten van Cavad’or, en zorgvuldig geselecteerde derden. Indien u dit niet wenst of u wenst uw toestemming in te trekken voor het ontvangen van informatie op het door u hiervoor opgegeven e-mail adres, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken middels het contact formulier of per brief naar:

Cavad’or, Oosterdorpsstraat 156, 3871 AH Hoevelaken, Nederland.

Art. 11 – Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met (i) bij Cavad’or geplaatste bestellingen en daaruit voortvloeiende en/of (ii) de rechtsverhouding met afnemer of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter te Utrecht, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

Cavad’or behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Art. 12 – Privacy & Cookies

De website van Cavad’or maakt gebruik van ‘Google Analytics’ voor interne statistieken, en maakt tevens gebruik van cookies om de webwinkel correct te laten functioneren.
Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), artikel 14 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de overeenkomst met Google, om de persoonlijke privacy van bezoeken te versterken:
– Deze website gebruikt Google Analytics cookies alleen voor webbezoek, niet voor persoonsgebonden data,
– Er is tussen Cavad’or en Google de  zg. ‘Amendement gegevensverwerking van de Servicevoorwaarden van Google Analytics’ afgesloten (04-04-2015), volgens de EU richtlijn 95/46/EG,
– Er is gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP adres van de bezoeker, om het bezoek op de website nog verder te ‘anonimiseren’.
– Het zg. ‘gegevens delen’ in Google Analytics is voor alle diensten van Google uitgezet. Hieronder vallen o.a. diensten als AdWords, AdSence en de mogelijkheid om Google (medewerkers) toegang te verlenen tot de gegenereerde Analytics gegevens.
– Er wordt verder geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Sluiten

Inloggen

Log eenvoudig in met uw account. Of wanneer u nog niet geregistreerd bent, klikt u op Account maken.

Nog niet ingelogd

Emailadres
Wachtwoord
Inloggen
Maak een account
Ik weet mijn wachtwoord niet.
Sluit venster